ابعاد کانتینر 20 فوت و 40 فوت

ابعاد کانتینر 20 فوت و 40 فوت

در سرتاسر جهان برای جابه جایی محموله ها بین کشور ها و قاره ها از کانتینرها با استانداردهای بین المللی مشخص استفاده میکنند، که در زیر به صورت جداگانه هر کدام از آنها را از لحاظ ابعاد ، ظرفیت و وزن در جداول جداگانه و مشخص گذاشته ایم که بتوانید تفاوت های آنها را بررسی کنید و بهترین کانتینر را برای محموله های خود انتخاب کنید.


کانتینر 20 فوت استاندارد

طول داخلی5.895متر
عرض داخلی2.35متر
ارتفاع داخلی2.292متر
عرض درب2.34متر
ارتفاع درب2.292متر
ظرفیت کانتینر33متر مکعب
وزن کانتینر2230کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار28220کیلوگرم

کانتینر 40 فوت استاندارد
طول داخلی12.029متر
عرض داخلی2.35متر
ارتفاع داخلی2.392متر
عرض درب2.34متر
ارتفاع درب2.292متر
ظرفیت کانتینر67متر مکعب
وزن کانتینر3780کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار26700کیلوگرم

کانتینر 40 فوت HICH CUBE
طول داخلی12.024متر
عرض داخلی2.35متر
ارتفاع داخلی2.697متر
عرض درب2.34متر
ارتفاع درب2.597متر
ظرفیت کانتینر76متر مکعب
وزن کانتینر4020کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار26460کیلوگرم

کانتینر 20 فوت یخچالی refer
طول داخلی5.724متر
عرض داخلی2.286متر
ارتفاع داخلی2.014متر
عرض درب2.286متر
ارتفاع درب2.067متر
ظرفیت کانتینر26متر مکعب
وزن کانتینر2550کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار21450کیلوگرم

کانتینر 40 فوت یخچالی refer
طول داخلی11.84متر
عرض داخلی2.286متر
ارتفاع داخلی2.12متر
عرض درب2.286متر
ارتفاع درب2.195متر
ظرفیت کانتینر60متر مکعب
وزن کانتینر3850کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار26630کیلوگرم

کانتینر 45 فوت High Cube
طول داخلی13.556متر
عرض داخلی2.352متر
ارتفاع داخلی2.7متر
عرض درب2.34متر
ارتفاع درب2.597متر
ظرفیت کانتینر86متر مکعب
وزن کانتینر4800کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار27700کیلوگرم

کانتینر 20 فوت OPEN TOP
طول داخلی5.888متر
عرض داخلی2.345متر
ارتفاع داخلی2.315متر
عرض درب2.286متر
ارتفاع درب2.184متر
ظرفیت کانتینر32متر مکعب
وزن کانتینر2250کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار30480کیلوگرم

کانتینر 40 فوت OPEN TOP
طول داخلی12.029متر
عرض داخلی2.342متر
ارتفاع داخلی2.326متر
عرض درب2.241متر
ارتفاع درب2.274متر
ظرفیت کانتینر65متر مکعب
وزن کانتینر3810کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار26670کیلوگرم 

 

کانتینر 20 فوت Flat Rack
طول داخلی5.698متر
عرض داخلی2.23متر
ارتفاع داخلی2.255متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر2500کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار21500کیلوگرم

کانتینر 40 فوت Flat Rack
طول داخلی11.832متر
عرض داخلی2.228متر
ارتفاع داخلی1.981متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر4200کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار40800کیلوگرم

کانتینر 20 فوت Platform
طول داخلی6.058متر
عرض داخلی2.438متر
ارتفاع داخلی0.37متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر2520کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار27960کیلوگرم

کانتینر 40 فوت Platform
طول داخلی12.192متر
عرض داخلی2.245متر
ارتفاع داخلی0.648متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر5700کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار39300کیلوگرم

کانتینر 20 فوت ISO
طول داخلی6.058متر
عرض داخلی2.438متر
ارتفاع داخلی2.438متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر4190کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار26290کیلوگرم

کانتینر 20 فوت ّFlatRack Collapsible
طول داخلی5.675متر
عرض داخلی2.213متر
ارتفاع داخلی2.27متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر2600کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار30150کیلوگرم

کانتینر 40 فوت ّFlatRack Collapsible
طول داخلی11.66متر
عرض داخلی2.2متر
ارتفاع داخلی2.245متر
عرض دربمتر
ارتفاع دربمتر
ظرفیت کانتینر متر مکعب
وزن کانتینر5700کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار39300کیلوگرم

 

برای دانستن اصطلاحات کاربردی در حمل و نقل و کشتیرانی اینجا کلیک کنید.